Voorwaarden en privacy

Deze website wordt beheerd door TechVisor en is bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. TechVisor garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit TechVisor, waaronder mede verstaan de medewerkers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal TechVisor in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
 • de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
 • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. TechVisor heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. TechVisor heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Advertenties van derden

TechVisor kan reclame uitingen plaatsen van door haar geselecteerde adverteerders op haar website. TechVisor is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen bezoekers en deze adverteerders. Om die reden kan TechVisor dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen.

TechVisor probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. TechVisor is echter nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere adverteerders, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart TechVisor (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Gebruik van de (inhoud van) de website van TechVisor

Het is u niet toegestaan de website van TechVisor of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TechVisor, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is toegestaan om via een hyperlink te verwijzen naar de website van TechVisor.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan TechVisor verstrekt, gaat u ermee akkoord dat TechVisor hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is. TechVisor behoudt zich altijd het recht voor om door u verstrekte informatie of ander materiaal niet te plaatsen op en te verwijderen van de website van TechVisor.

Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is de privacyverklaring van toepassing. TechVisor raadt u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u TechVisor deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website dan horen wij het graag. U kunt in dat geval contact opnmemen via info@techvisor.nl.

Diversen

TechVisor behoudt het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in de website en/of de voorwaarden aan te brengen.

Op deze (gebruiks)voorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De website van TechVisor maakt alleen gebruik van functionele cookies die je website-bezoek zo comfortabel, eenvoudig en persoonlijk mogelijk te maken.

First party

De volgende first party functionele cookies worden op de website van TechVisor gebruikt:

Naam Functie Expiratie
ASP.NET_SessionId Cookie dat wordt gebruikt om je gebruikerssessie op de server te identificeren. Dit cookie verloopt als uw de browser sluit.
__tvusr Cookie dat wordt gebruikt om je persoonlijke settings () op de website te bewaren. Dit cookie verloopt na 365 dagen.

Cookies beheren

Je kan uiteindelijk altijd zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar ook hier kan je de instellingen van je browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet je dit opnieuw instellen. Je hebt hierbij de volgende keuzes:
 • Je kan cookies toestaan van de eigenaar van de website die je bezoekt (first party cookies)
 • Je kan ook cookies toestaan van andere partijen dan de eigenaar van de website die je bezoekt (third party cookies)
 • Je kan alle cookies blokkeren
 • Je kan alle cookies blokkeren, maar wel uitzonderingen aangeven in je browser (exceptions)

Het kan zijn dat je bij het aanpassen van deze instellingen niet meer van alle onderdelen van een website gebruik kunt maken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van je browser verwijst TechVisor je graag naar de links hieronder:

TechVisor, gevestigd in Emmeloord, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TechVisor verwerkt persoonsgegevens voor het gebruik maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@techvisor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TechVisor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

TechVisor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TechVisor) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TechVisor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TechVisor verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TechVisor gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TechVisor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons de persoonsgegevens waarover we beschikken eenvoudig kan downloaden in een computerbestand. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@techvisor.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TechVisor zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. TechVisor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TechVisor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@techvisor.nl. De hostingprovider van TechVisor heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kan die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier wordt voorkomen dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
20191029200614.jpg
Drive value with data
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
© 2019-2022, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.